Home > Over de faculteit > Onderwijsorganisatie

Onderwijsorganisatie

Onderwijsdirecteur

Dr. ing. Thilo Kielmann is onderwijsdirecteur van de faculteit Exacte Wetenschappen (FEW). Hij adviseert over het te voeren onderwijsbeleid, zoals de onderwijsorganisatie en de benodigde onderwijsvoorzieningen. Ook houdt de onderwijsdirecteur toezicht op de uitvoering van de onderwijs- en examenregelingen en de evaluatie hiervan. De onderwijsdirecteur is voorzitter van de onderwijsdirectie en adviseert over het te voeren onderwijsbeleid, zoals de onderwijsorganisatie en de benodigde onderwijsvoorzieningen. Ook houdt de onderwijsdirecteur toezicht op de  uitvoering van de onderwijs- en examenregelingen en de evaluatie hiervan.

Onderwijsbureau

Het onderwijsbureau verzorgt de coördinatie en organisatie van het onderwijs binnen de faculteit. Hieronder valt bijvoorbeeld studentenadministratie, tentamen- en examenregistratie, roostering, studiebegeleiding en kwaliteitsbewaking. Cees van Gent is waarnemend hoofd van het onderwijsbureau. Contact: onderwijsbureau.beta@vu.nl.

Examencommissie

Voor elke opleiding of groep van opleidingen stelt het faculteitsbestuur een examencommissie in. Deze stelt regels vast met betrekking tot de goede gang van zaken bij tentamens en stelt de uitslag van de examens vast. De examencommissie wijst examinatoren aan en kan aan hen richtlijnen geven met betrekking tot de beoordeling van tentamens.

Facultaire Studentenraad

De facultaire studentenraad (FSR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan voor studenten binnen de faculteit Exacte Wetenschappen en vormt de schakel tussen studenten en het faculteitsbestuur. Studenten met vragen of ideeën over hoe zaken anders (of beter) kunnen worden geregeld, kunnen iedere woensdag op het spreekuur van de FSR terecht.

Opleidingscommissies

Conform de wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bestaat voor elke opleiding een opleidingscommissie. Hierin zit een gelijk aantal staf- en studentleden.

Taken opleidingscommissies:

  • adviseren over het onderwijs, waaronder de Onderwijs- en Examenregeling;
  • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de Onderwijs- en Examenregeling;
  • het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren over alle aangelegenheden betreffende onderwijs in de desbetreffende opleiding.

Raden van advies

Het doel van een Raad van Advies is regelmatig te controleren of de studieprogramma's voldoende aansluiten bij de behoefte van het afnemend veld, met name het bedrijfsleven en overheid. De raad kan problemen signaleren met de kennis en vaardigheden van afgestudeerden en mogelijk suggesties inbrengen voor oplossingen.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl