Curriculum vitae

  Personalia


Naam Flipse
Roepnaam Ab
Voornamen Abraham Christiaan
Telefoon 020-5987977 / 06-51210291
E-mail a.c.flipse@vu.nl
PostadresFaculteit der Geesteswetenschappen
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

  Werk


2013-heden Universiteitshistoricus van de Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen (onderzoeksgroep cultuurgeschiedenis), VU
2013-2015 Projectmedewerker / -initiator Biologos-project 'From Bable to Understanding. Towards a fruitful Debate on evolutionary creation in the Netherlands', ForumC
2011-2015 Hoofdredacteur www.geloofenwetenschap.nl
2011-2013 Projectmedewerker Templeton-project 'Strenghtening the science-religion dialogue in the Netherlands',  ForumC
2006-2012 Promovendus wetenschapsgeschiedenis, verbonden aan de sectie Algemene Vorming, FEW, VU; en het Huizinga Instituut voor Cultuurgeschiedenis. Promotor: prof. dr. F.H. van Lunteren; prof. dr. G. Harinck. Gepromoveerd op: 6 mei 2014.
2003-2005 Onderzoeker in de geschiedenis der natuurwetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam.
2001-2004 Bijlesdocent voor leerlingen in het voorgezet onderwijs (natuurkunde, wiskunde) bij het Instituut voor Studiebegeleiding De Leeuw, Amsterdam.
2002-2003 Student-assistent in de vakgroep Algemene Vorming, Vrije Universiteit, Amsterdam.

 

  Overige functies


2017-heden Redactielid Studium. Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis 
2016-heden Lid werkgroep Bijzondere Collecties UBVU en Stuurgroep project 'Kunst, Erfgoed, Archief', UBVU
2014-heden Lid Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
2013-heden Lid (secretaris) Historische Commissie Vrije Universiteit
2013-2016 Bestuurslid Stichting Academisch Erfgoed
2014-2016 Lid bestuur Stichting Vrienden van de UBVU

  opleiding


2006-2011 Promovendus wetenschapsgeschiedenis, Vrije Universiteit, diverse cursussen. Gepromoveerd op: 6 mei 2014.
2005-2011 Promovendus cultuurgeschiedenis, Huizinga Instituut, diverse cursussen.
2003-2005 Diverse colleges wetenschapsgeschiedenis, Instituut Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurwetenschappen, Universiteit Utrecht.
1997-2003 Opleiding Natuurkunde en Sterrenkunde aan de Vrije Universiteit (drs. / M.Sc.). Afstudeerrichting: Experimentele Natuurkunde; vakgroep Medische Fysica. Afstudeerproject: Physics of magnetization transfer imaging. Diploma uitgereikt op 28 januari 2003 met het judicium 'met veel genoegen'.
1998-2003 Doctoraal opleiding Wijsbegeerte van een Wetenschapsgebied aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hoofdvak: Wijsbegeerte van de Exacte Natuurwetenschappen. Bijvak: Antieke en Patristische filosofie. Getuigschrift uitgereikt voor 61,4 ECTS.
1990-1996 Gymnasium (VWO) aan de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren in Middelburg. Diploma gehaald in de vakken Nederlands, Duits, Engels,  Latijn,  Wiskunde B, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Geschiedenis.