Contact

 

  E-mail 

a.c.flipse@vu.nl

 

  Twitter

twitter.com/flipseab

twitter.com/VUhistoricus


  Academia

  Abraham (Ab) C. Flipse op Academia.edu


  Researchgate

Ab Flipse op Researchgate


  Google scholar

Ab Flipse op google-scholar


  Linkedin

  Linkedin Ab Flipse

  Telefoon 

Vrije Universiteit: 020-5987977

Mobiel: 06-51210291    

  

  BezoekAdres Vrije Universiteit

Kamer 14A00 Hoofdgebouw VU

of: kamer U260-A W&N-gebouw VU

 

  Postadres Vrije universiteit

Ab Flipse
Faculteit der Geesteswetenschappen
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam


  Website

   www.few.vu.nl/~flipse